In 2016 heb ik enkele projecten gedaan voor Stichting Natuurbelang in Noord-Holland. De vragen die zij stelden, vergden grondige studie van de internationale literatuur en de vegetatiekunde. In Schoorl ging het om de aanleg van een mountainbikeroute door beschermd natuurgebied. In verband met het fietspad in de Amsterdamse Waterleidingduinen waartegen zij bezwaar maakten, beschreef ik de vegetatiesuccessie in de duinen en kwam zo terug bij de plantenoecologie vanuit mijn biologiestudie. Dit kreeg in 2017 een vervolg in de opdracht voor de Faunabescherming om na te gaan hoeveel damherten er op het natuurlijk voedselaanbod kunnen leven.

De schermen geven op deze plek een realistische contour voor de bodemverstoring als gevolg van de voorgenomen aanleg van een fietspad.

Voor Antea Group heb ik diverse natuurtoetsen opgesteld waarin baggerwerk en werk aan oevers plaats zou vinden. In een woonwijk met een groot aantal vijvers was er twijfel over de aanwezigheid van de Grote modderkruiper. Vanuit het verleden lag de aanwezigheid voor de hand, omdat de woonwijk in een oud beekdal ligt. Maar het jaarlijkse maaien en schonen van nagenoeg het hele wateroppervlak maakte het minder waarschijnlijk. Het was de vraag of grootschalig (electro)vissen iets zou opleveren. Met behulp van eDNA kon de aanwezigheid toch worden aangetoond. Door middel van de methode zaklampvissen werd de populatie geschat.

Voor het baggerwerk in Sudwest Fryslân was de enige manier om efficient 40 kilometer aan watergangen te kunnen bezoeken per boot. De fluisterboot redde het net op de accu.

In 2016 hebben we de bouw van een nieuwe schuur voorbereid waarin het nieuwe kantoor een plek gekregen heeft. In 2017 heeft de bouw plaatsgevonden. Door drukte (met name door veel vleermuisonderzoek dat niet uitbesteed kon worden) is de inrichting blijven liggen en wordt het werk afgerond in 2019.