Op opgespoten terreinen in de Eemshaven ontwikkelen zich vaak duinvegetaties.

In de afgelopen jaren zijn er veel bedrijven gekomen die te maken hebben met energieproductie. De ontwikkeling van de terreinen leidde ertoe dat er soms natuurcompensatie moest plaatsvinden wegens de aanwezigheid van streng beschermde soorten als groenknolorchis en waterspitsmuis.

In december 2014 heb ik een opgespoten terrein geïnventariseerd in het kader van de natuurwetgeving. Dit is laat in het seizoen, maar omdat er niet gemaaid wordt, zijn (uitgebloeide) orchideeën en andere belangwekkende soorten nog te vinden. De vegetatie bevatte veel soorten van de associatie van strandduizendguldenkruid en krielparnassia. In een dergelijke vegetatie kunnen na verloop van tijd orchideeën voorkomen. Er was twijfel of dit terrein vochtig genoeg zou zijn, maar het is bekend van de Eemshaven dat deze ontwikkeling op opgespoten terreinen vaak optreedt. Inmiddels groeit het terrein sterk dicht met bloemrijke vegetatie van wilde peen en teunisbloem. Duindoorn breidt zich er uit. Daarmee lijkt de ontwikkeling de “droge kant” op te gaan. Echter juist in de schaduw van duindoornstruweel kan het microklimaat weer vochtiger zijn. Een ontwikkeling om in de gaten te houden.